Spring til indhold

Vedtægter

Vedtægter for Holm Sogneforening

 

1. Navn

Foreningens navn er ”Holm Sogneforening”.

Foreningens adresse er formandens.


2. Område

Foreningens område er Holm, Nordborg Landssogn.


3. Medlemsforhold

Som aktive medlemmer kan optages alle over 18 år, der bor inden for ovennævnte område. Medlemmer, som på grund af alder eller sygdom er nødsaget til at flytte fra området, kan, om ønsket, fortsat være medlemmer.

Der kan udstedes passivt medlemskab til deltagere i foreningens aktiviteter til personer, som ikke falder ind under de geografiske begrænsninger for aktive medlemmer.


4. Formål

Foreningen er upolitisk, og har til formål at styrke og udvikle landsbyfællesskabet, såvel kulturelt som selskabeligt, samt virke i alle sager til styrkelse af sognets interesser af social og teknisk art – og samtidig være til hjælp for de folkevalgte råd.


5. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af syv medlemmer, der søges sammensat så alsidigt som muligt.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en to-årig periode. De afgår efter tur tre hvert år, hvert andet år dog fire. Genvalg kan finde sted.


6. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes årligt i februar måned. Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel (en lokal avis kan benyttes). Ved generalforsamlingen har hvert fremmødt medlem én stemme. Alle afgørelser træffes ved almindeligt flertal.

Vedtægtsændringer kan kun gennemføres, hvis 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

Den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer
 2. Bestyrelsens beretning ved formanden
 3. Regnskabet ved kassereren – herunder fastsættelse af kontingent
 4. Behandling af indkomne forslag. Medlemmerne skal skriftligt indsende forslag, der ønskes behandlet senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes. Forslag til ændringer af vedtægterne skal dog være fremsendt bestyrelsen 2 måneder før den ordinære generalforsamling
 5. Valg af
  1. foreningens bestyrelse
  2. 2 suppleanter
  3. 2 revisorer
 6. Eventuelt.


7. Bestyrelsens arbejde

Foreningen tegnes af formanden og sekretæren (presse o.lign.). Kassereren disponerer sammen med formanden over foreningens midler.

Sekretæren sørger for, at der bliver ført protokol over generalforsamling, sognemøder og bestyrelsesmøder. Protokollen skal være til stede under generalforsamlingen, og skal om ønsket forevises for foreningens medlemmer.

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling og sognemøder, når den finder dette nødvendigt, eller når der er fremsat ønske herom af 25 medlemmer af foreningen.

Bestyrelsen samles, når formanden finder det nødvendigt, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske herom.

Bestyrelsen kan efter behov supplere sig med arbejdsgrupper til løsning af specielle opgaver.


8. Opløsning

Ophævelse af foreningen kan kun ske, hvis dette vedtages af to på hinanden følgende generalforsamlinger, der er afholdt med mindst 14 dages mellemrum. Disse skal annonceres i den lokale presse. Ved evt. opløsning bestemmer den sidste generalforsamling, hvorledes foreningens midler anvendes til sognets bedste.


9. D.D.S.G. & I.

Foreningen er medlem af ”De Danske Skytte, Gymnastik- og Idrætsforeninger” gennem S.I., og i tilfælde af opløsning eller udmeldelse, skal foreningen aflevere samtlige derfra modtagne ejendele.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *